Laatu on taitavan tilaamisen ja toteutuksen summa

Laatu on taitavan tilaamisen ja toteutuksen summa
Blogikirjoitus

Teksti on alunperin julkaistu RALA.fi-sivuston blogissa 15.2.2016


Rakennusteollisuus on kiinnittänyt erityistä huomiota rakentamisen laatuun viime vuosina, ja laatukysymykset jatkavat edelleen keskiössä. Laatunäkökulmaan on edetty työturvallisuuden ja yhteiskuntavastuuseen liittyvien kysymysten kautta. Työturvallisuus alalla on parantunut, ja harmaan talouden torjuntaan on kehitetty rakennusalalle sopivia toimintatapoja. Haluan todeta lähitulevaisuudessa, että myös laadun vahvistamisessa on onnistuttu.

Rakentamisen laatua tekevät paitsi toteuttajat, myös tilaajat. Rakentamisen laadun rinnalle voitaisiinkin nostaa keskustelu tilaamisen laadusta. Tilaaminen on taitolaji ja vaatii ammattitaitoa. Tilaajan pitää huolehtia siitä, että laaduntuottoedellytykset ovat kunnossa. Projekteihin on varattava tarpeeksi aikaa: hyvää lopputulosta ei saada aikaan ”äkkiä kaikki valmiiksi” -asenteella. Tilaajan on myös määriteltävä realistinen budjetti, jonka puitteissa hyvä työ voidaan toteuttaa. Tilaajan vastuulla on käyttää luotettavia ammattilaisia, jotka vastaavat sopimusehtojen vaateisiin.

Nykyisin alalla ymmärretään, että hyvä laatu ei ole vain yksilötyön tuote. Jotta kokonaisuus on toimiva, ketjuun tarvitaan useita pelaajia, jotka ottavat vastuuta lopputuloksesta. Jokaisella toimijalla on oma roolinsa. RT:ssä laatuun halutaankin vaikuttaa yhdessä sidosryhmien kanssa.

Tilaajat määrittelevät rakennusprojektin raamit, ja toteuttajat tekevät parhaansa tavoitteisiin pääsemisessä. Kaikkien on toimittava samaan suuntaan, ja se on mahdollista vain laatua tavoittelevan asenteen voimin. Asenne onkin yksi laaduntuottoedellytyksistä: ihmisten pitää välittää tuotteen onnistumisesta, jotta he sitoutuvat tavoittelemaan projektin kannalta laadukkainta tulosta.

Asenteisiin vaikuttamisessa on kyse ajatusten käsittelemisestä, se on mielen työtä. Asenteen johtamisessa tärkeää on selkeys. Ryhmä kulkee samaan suuntaan, kun tavoitteet on tarkasti määritelty ja tasapuolisesti viestitty projektin osapuolille. Tilaajan on oltava selkeä toteuttajan suuntaan, ja toteuttajat viestivät projektin vaiheista tarkasti takaisin tilaajalle.

Toimintakulttuuri muuttuu mielen työllä. Muutoksessa oleva asenne vahvistuu, kun ihminen näkee työnsä hyvän jäljen. Tällöin voidaan tarkastella siihen johtaneita työtapoja ja vahvistaa niitä. Hyvän työn toistaminen korostaa laatuasennetta uudelleen. Positiivinen laatuun pyrkimisen kehä muodostuu siis selkeän vuorovaikutuksen, välittämisen ja toiston kautta.

Kun jokainen välittää oman suorituksensa vaikutuksesta lopputulokseen ja antaa tukensa myös muiden osapuolten onnistumiselle, saadaan kerralla hyvää jälkeä. Tavoitelkaamme hyvää lopputulosta yhdessä tehden, toisiimme vaikuttaen, kaikkia osapuolia kuunnellen.


Tarmo Pipatti
Toimitusjohtaja
Rakennusteollisuus RT