Rakennushankkeen kustannushallinta -kirja

Rakennushankkeen kustannushallinta -kirja
Tuorein lisäys Ratun kirjasarjaan on joulukuussa 2018 julkaistu Rakennushankkeen kustannushallinta. Kirjassa avataan kustannushallinnan kokonaisuutta sekä siihen liittyviä tekijöitä ja menetelmiä. Näkökulma on tilaajan ja toteuttajan.

Kirja täydentää Ratu-julkaisujen tuotannonsuunnittelun opetusmateriaaleja. Kirja sopii hyvin itseopiskeluun, koulutuksien lähtöaineistoksi sekä herättämään ajatuksia kustannusten hallinnasta läpi koko rakennushankkeen.

Kirjan alkuosa keskittyy tarkastelemaan kustannushallinnan kokonaisuutta: miten rakennuskustannukset muodostuvat hankkeen eri vaiheissa, mitkä ovat toteutus- ja urakkamuotojen vaikutukset, miten kustannuksiin voidaan vaikuttaa, miten tietomallintamista hyödynnetään, mitkä ovat korjausrakentamisessa huomioitavat erityispiirteet sekä mitä erilaisia kustannuslaskentamenettelyitä käytetään. Kirjan loppuosassa käydään läpi rakennushankkeen kustannusten hallintaa suunnitteluvaiheessa, rakentamisen valmistelussa sekä tuotantovaiheessa.

Kiitämme itsemme ja Ratu-ohjausryhmän puolesta kaikkia kirjan laadinnassa mukana olleita. Toivomme korjaus-, kehitys- sekä täydennysehdotuksia kirjan seuraavaa painosta varten, jotta se palvelisi mahdollisimman hyvin käyttäjien tarpeita.

Kirjaa on saatavilla mm. Rakennustietokaupasta.